Bytový dům Devotyho, Pardubice

Rekonstrukce řadového městského domu a dostavba nárožní proluky soudobým nájemním bytovým domem. Nové nároží v duchu tradice rozvíjí vertikální princip s dekorativním rozmístěním okenních otvorů pro jednoznačnou zapamatovatelnost místa. Vyznění nárožní věže je podpořeno podříznutím v úrovni parteru, které rozšiřuje veřejný prostor a dále také subtilním řešením navazujících teras podporující nejen vyznění věže, ale také zajišťující jemný vizuální přechod na sousední objekty a rytmizaci fasády do měřítka uliční fronty.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Michal Bílek
Lokalita: Devotyho 1976, Pardubice
Rok návrhu: 2019
Projektové stupně: návrh stavby, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, autorské dozory

Řešený pozemek má v kontextu blokové zástavby výjimečnou nárožní pozici, která ze své podstaty často připadá na důležité veřejné budovy, nebo tvarově a hmotově výrazné domy. Uliční hranu tvoří domy podobných objemů, rozdílné členitosti fasády, ale převážně dodržující výšku říms a nasazení střechy. Navržený dům je přístavbou ke stávajícímu objektu č.p. 1976, který je v rámci projektu zrekonstruován. V rámci této rekonstrukce je obnoven původní vstup, který přivádí obyvatele na původní schodiště s atmosférou první republiky, které obsluhuje bytové jednotky v původním domě i přístavbě. Přístavba na schodiště navazuje přirozeně osvětlenou chodbou při severní straně domu.
Nárožní předsazený objemem kvádru – věže, je od zbytku přístavby je vizuálně oddělen jinou barevností a strukturou fasády. Výškově navazuje na hřeben protějšího domu č.p. 1765, který tvoří sousední nároží, a doplňuje uliční profil ulice Železničního pluku a nároží tzv. Benešova náměstí.

Bytový dům Devotyho, Pardubice Bytový dům Devotyho, Pardubice
Bytový dům Devotyho, Pardubice Bytový dům Devotyho, Pardubice
Bytový dům Devotyho, Pardubice Bytový dům Devotyho, Pardubice
Bytový dům Devotyho, Pardubice Bytový dům Devotyho, Pardubice
Bytový dům Devotyho, Pardubice Bytový dům Devotyho, Pardubice