Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim

1. místo ve veřejné anonymní jednokolové architektonické a projektové soutěži o návrh v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Hodnocení poroty: Silný a přesvědčivý koncept. Lineární uspořádání, nízká silueta, podtržená pásovým výkladcem, soudobý architektonický výraz, zároveń pokora a úcta vůči území, do něhož novostavba vstupuje. Ustoupení od hranice lesa umožňuje umístění parkingů v nerušící poloze a dostatek solárních zisků pro jižní průčelí. Práce dominuje holistickým přístupem, kdy je energetický koncept přirozenou součástí vtipné, ekonomické a prostorově úsporné dispozice a nápaditého architektonického i konstrukčního řešení. Moderní dřevostavba s nosnou konstrukcí panelů z vrstveného dřeva, se strukturou přiznanou do interiéru, kvalitně izolovanou, je dobrým předpokladem naplnění pasivního standardu, při preferovaném využití obnovitelných zdrojů energie. Návrh jednoznačně nejlépe vyhověl požadavkům vyhlašovatele, byl oceněn první cenou.

Autoři: Lukáš Pavlík, Tomáš Med
Investor: Město Chrudim
Lokalita: Městské lesy Chrudim, Podhůra
Projektové stupně: návrh stavby, dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS), dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD), projekt interiéru a expozice
Rok návrhu: 2013

Urbanistické souvislosti
Koncept stavby vychází z exponované polohy místa, která je již z dálky viditelná a poskytuje významný výhled do krajiny. Objekt je tak navržen jako horizontální vyhlídková terasa nepřesahující svou výškou panorama rekreačních lesů Podhůra, které objektu vytváří impozantní rámec. Horizontální liniový koncept objektu je v souladu s urbanistickým konceptem řešení areálu Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra, kdy první pohledově exponovaná vrstva je tvořena vyhlídkovou terasou přecházející v samotný objekt a parkoviště s provozní částí areálu je umístěno v druhém plánu mezi objektem a lesem tak, aby se neuplatňovalo v dalekých pohledech na rekreační lesy. Zároveň takové řešení zamezuje křížení pěší a automobilové dopravy před vstupem do objektu. Pro přístup k objektu slouží stávající cesta. Vzdělávací a návštěvnické centrum svým lapidárním tvarem a estetickým výrazem doplňuje nejen sousední objekt tradiční výletní restaurace Podhůra, ale v širším kontextu i architektonicky kvalitní stavby v rekreačních lesích.

Architektonický koncept
Samotný objekt dále rozvíjí vrstevnatost liniového řešení. Severní část objektu s vnitřní expozicí je prodloužením nástupní vyhlídkové terasy sloužící jako venkovní expozice. Zároveň severní část vytváří teplotní mezivrstavu k plně vytápěné jižní a západní části objektu s učebnami, provozním zázemím a bytem, která se vyznačuje větší sevřeností s redukovaným počtem prosklených ploch. Výrazné přetažení střechy nad vstupem zvýrazňuje objekt jako symbolickou bránu do Železných hor a zároveň slouží jako altán a venkovní učebna.

Provozní řešení
Dispoziční řešení návštěvnické části je navrženo jako přirozeně bezbariérové a variabilní, umožňující dlouhodobé využívání objektu bez nutnosti stavebních úprav, variabilita je tak součástí ekologického konceptu budovy. V souladu s energetickým konceptem budovy jsou vymezeny základní provozní části: návštěvnická, vzdělávací, administrativní, byt správce a provozní zázemí v suterénu objektu.Vnitřní expozice (návštěvnická část) je tvořena kontinuálním prostorem, v němž je možné různými variacemi rozmisťování expozičních interaktivních boxů prostor dále modelovat a členit. Expoziční boxy jsou předpokládány jako mobilní objekty umožňující umístění AV techniky, trojrozměrných exponátů či možnost vstupu do útrob pro dětské návštěvníky. Dílna je navržena jako oddělitelná součást vnitřní expozice. Může tak být využita jak pro vzdělávací programy, tak pro instalaci interaktivní expozice. Prostor učeben (přednášková část) je vymezen jako rozšíření výstavního prostoru. Jedná se o variabilní monoprostor, který je možné akustickými mobilními stěnami dále členit dle potřeby. Pro přednáškovou část jsou doporučena opatření zajišťující akustickou kvalitu prostoru (akustické panely apod.).  Administrativní zázemí má samostatný vstup a přímou návaznost na návštěvnické a vzdělávací prostory. Je tvořeno třemi samostatnými kancelářemi. Byt správce je řešen jako 3+kk přístupný ze společného vstupu s administrativní částí. Dům využívá přirozené svažitosti pozemku a provozní zázemí je situováno v suterénu, který se v západní části pozemku dostává nad terén.

Konstrukční řešení
Konstrukční řešení objektu je voleno s ohledem na ekologickou přijatelnost. Vrchní stavba je řešena jako dřevostavba z vrstvených masivních dřevěných panelů v místě prosklených ploch jsou panely nahrazeny sloupkovým systémem. V interiéru budou dřevěné panely ponechány v pohledové kvalitě. Obvodové konstrukce budou doplněny masivní vrstvou celulózové tepelné izolace. Fasáda bude provedena jako provětrávaná, obložená prkenným obkladem ponechaným přirozenému stárnutí. Železobetonové konstrukce jsou navrženy v nezbytně nutné míře a uplatňují se jen v podzemních částech objektu. Koncepce konstrukčního řešení se promítá i do uvažovaného konceptu interiéru, který stejně jako exteriér objektu je založen na pravdivosti a počítá s uplatněním přirozených barev a povrchových struktur použitých stavebních materiálů. Vnitřní příčky v dřevostavbě jsou uvažovány jako sádrokartonové konstrukce, v suterénu budou vyzdívány z keramických bloků.

Energetický koncept
Energetická koncepce je založena na obecných principech udržitelné výstavby. Velmi důležitou okrajovou podmínkou ovlivňující celkovou koncepci je způsob provozování budovy. Výsledkem je rozvrstvení teplotních zón v návaznosti na architektonické a provozní řešení. Vzhledem k orientaci pozemku nelze předpokládat využívání solárních zisků. Panoramatický výhled je orientován k severu, jižní strana je stíněna lesem. Optimalizace spotřeby energií je tak založena na teplotní vrstevnatosti. Objekt je rozdělen do čtyř teplotních zón. Návštěvnická a vzdělávací část bude využívána sezónně (každá tvoří samostatnou zónu). Dalšími zónami jsou byt správce, administrativní část a chodby se zázemím v suterénu. Způsob vytápění a regulace je popsán v samostatném odstavci. Severní část s panoramatickým výhledem (prosklením) je návštěvnickou zónou provozovanou při nižší interiérové teplotě. Jižní vrstva je řešena jako sevřenější bez velkých prosklených ploch, neboť jejich solární zisky nelze vzhledem ke stínění lesem uvažovat. Tato vrstva je vytápěna na teplotu cca 20°C. Nosné konstrukce jsou navrženy z velkoformátových masivních dřevěných komponent, čímž je zaručena vysoká akumulační schopnost a teplotní stabilita objektu. Tepelná izolace objektu z celulózových vláken zlepšuje tepelné vlastnosti při zachování vysoké ekologické hodnoty materiálu.

Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim
Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim Vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra, Chrudim