Projekty

Gymnázium Čakovice

Gymnázium Čakovice

Vytvoření přátelského a podnětného prostředí pro vzdělávání je ústředním tématem návrhu přístavby gymnázia v Čakovicích. Přístavba spolu se stávající budovu z konce 19. století vytváří harmonický celek, který je celistvým organismem, nejen souborem učeben. Nejde tak o pouhé navýšení kapacity školy z 270 na 420 studentů, ale také o vytvoření prostředí pro samostudium, týmovou práci na školních projektech, neformální setkávání nejen mezi studenty, ale také s pedagogy i o nabídnutí místa pro odpočinek.

Soubor komfortních bytů Smilova

Soubor komfortních bytů Smilova, Pardubice

Bylo pro nás ctí získat důvěru investora a mít příležitost navrhnout přestavbu brownfieldu po nejvýznamnější pardubické tiskárně, jejíž historie sahá až do roku 1897. K návrhu jsme přistoupili v širším městském kontextu. Uvědomujeme si výjimečnost centrální polohy v rámci města a přicházíme s unikátním konceptem.

eMOBILITY, Chrudim

eMOBILITY, Chrudim

Soudobá ikonická stavba pro poskytování komplexních služeb zákazníkům v oblasti elektromobility. Takové bylo zadání investora ve vyzvané architektonické soutěži. Pro stavbu byl určen malý pozemek na okraji stávajícího areálu, který je ve své parterové části při pohledu z ulice Dašická, jež je významnou vstupní radiálou do města, skryt za stávajícími stavbami a vystavenými automobily.

MŠ Svítkov, Pardubice

Navrhovaný objekt mateřské školy je součástí nově připravovaného rezidenčního celku Svítkov – západ. Pro mateřskou školu je určen pozemek v jižní části lokality vymezený územním plánem jako funkční plocha OZ (občanská vybavenost základní). Objekt je umístěn u severní hrany vymezeného pozemku s cílem pomoci definovat nově vznikající veřejný prostor, který je dále rozvíjen i na západní straně pozemku jako veřejný předprostor pro mateřskou školu s hlavním vstupem do objektu. Tento prostor se dále rozvíjí směrem k západu v nově upravené předpolí hřbitova. Jižním a východním směrem je navržena volnější skladba pavilónů heren s terasami a přímým přechodem do zahrady a výhledem na borový háj.

Bytový dům Cihlovka, Hradec Králové

Leitmotivem návrhu je i po změně využití areálu (konverzi) zachovat charakter místa s industriální tradicí. Je zachována urbanistická stopa areálu s komínem v jejím vizuálním těžišti umístěným v sadových úpravách.