Pietní místo Kunčí, Slatiňany

Revitalizace bývalého evangelického hřbitova a nejbližšího okolí, ležícího v extravilánu obce Kunčí u silnice 3. třídy mezi obcemi Kunčí a Orel. Místo již neslouží k pohřbívání. Cílem záměru je kultivace pietního území a přístupové cesty a vytvoření důstojného místa k zastavení, odpočinku a zamyšlení.

Autoři: Lukáš Pavlík, Tomáš Med, Josef Odvárka
Lokalita: Kunčí, Slatiňany
Rok dokončení: 2018
Projektové stupně: návrh stavby, jednostupňová projektová dokumentace, autorské dozory
Fotograf: Tomáš Kubelka (carokraj.cz)

Pohled do historie
První zmínka o místní části Slatiňan Kunčí pochází z roku 1512. Obec leží v rovinaté krajině a je obklope­na zemědělskou půdou a lesy. Půda je převážně rašelinná – odtud také pochází název nedalekých Slatiňan (slatě).
Evangelický hřbitov se nachází 0,8 km severně od centra obce, byl založen v oce 1786 a je tak typickým zástupcem evangelických hřbitovů, vznikajících na území Rakousko-Uherské monarchie po vydaní tolerančního patentu v roce 1781. Výstavba evangelických hřbitovů, ač v té době už povolená, probíhala zpravidla mimo obce. Hřbitovy bývaly situovány do vzdálených míst na hranici katastrálních území, typickým příkladem takové polohy je hřbitov u Kunčí. Nejbližší evangelický kostel se nachází až v centru Slatiňan.
V období první republiky se disku­tovalo o zrušení katolického hřbito­va ve Slatiňanech a proto se obec Kunčí rozhodla vystavět vedle stáva­jícího evangelického hřbitova i hřbitov katolický. Druhá sv. válka a neostatek materiálu stavbě zabránil.
Dne 28.10.1953 proběhl na tomto hřbi­tově poslední pohřeb a ke dni 1.12.2005 byl hřbitov se souhlasem Krajského úřadu v Pardubicích zrušen.

Východiska návrhu
Uvědomujeme si křehkost místní atmos­féry a k návrhu přistupujeme s cílem posílení a doplnění kulturně-his­torických a krajinotvorných vazeb. Potenciál obnovy vnímáme v několika rovinách:
pietní charakter – podstata místa spočívající v původní funkci pohřbívání je základním východiskem obnovy, cílem je udržení pietního charakteru
kulturně-historická hodnota – místo jako svědek blízké i vzdáleněnjší minulosti, cílem je zachování autenticity, poukázání na proces zániku ve smylu konečnosti lidského života i ve smyslu životnosti stavebního díla
krajinotvorná a přírodní hodnota – umístění v krajině, biodiverzita, cílem je obnova a posílení biologického významu stanoviště v zemědělsky užívané krajině

Koncepce řešení
Od posledního pohřbu uplynulo již více než šedesát let, místo chátrá a jednotlivé náhrobní kameny se ztrácí pod nánosem vegetace. Krádeže v minulých letech zapřičinily ztrátu vstupní brány i některých náhrobků. Přes svoji neudržovanost, anebo možná právě pro ni, si místo zachovalo neskonalý půvab. Koncept řešení revitalizace pracuje s myšlenkou zachycení procesu zániku bez ambice na doslovnou obnovu původního uspořádání hřbitova nebo naopak zahlazení zbytků hrobů. Návrh začíná přístupovou cestou z komunikace spojující obce Kunčí a Orel. V širším kontextu revitalizace je doporučena obnova dožívající třešňové aleje podél této komunikace i podél přístupové cesty. Dále je navržen vstupní předprostor s místem ke spočinutí. Samotná revitalizace hřbitova je založená na propojení torzálního charakteru původních prvků s návratem důležitých atributů ztvárněných současnou formou. Podstatnou složkou návrhu je specifický přístup k vegetaci – její kultivace, obnova a způsob údržby.