Nebytové stavby

MŠ Svítkov

Navrhovaný objekt mateřské školy je součástí nově připravovaného rezidenčního celku Svítkov – západ. Pro mateřskou školu je určen pozemek v jižní části lokality vymezený územním plánem jako funkční plocha OZ (občanská vybavenost základní). Objekt je umístěn u severní hrany vymezeného pozemku s cílem pomoci definovat nově vznikající veřejný prostor, který je dále rozvíjen i na západní straně pozemku jako veřejný předprostor pro mateřskou školu s hlavním vstupem do objektu. Tento prostor se dále rozvíjí směrem k západu v nově upravené předpolí hřbitova. Jižním a východním směrem je navržena volnější skladba pavilónů heren s terasami a přímým přechodem do zahrady a výhledem na borový háj.

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Přístavba základní školy v Praze Čakovicích ke stávající budově v Jizerské ulici je navržena tak, aby doplnila stávající budovu školy a internátu a vytváří s nimi celistvý urbanistický prvek zpevňující ulici Jizerskou, která je v rámci návrhu upravena do režimu obytné zóny. Nová budova je rozčleněna na hlavní budovu se sedmi kmenovými třídami a nižší křídlo s tělocvičnou, střešní terasou a učebnami pro půlené hodiny. Toto křídlo je při pohledu ze zahrady odlehčeno výrazným zářezem střešní terasy umocňujícím jeho pavilónové vyznění doplňující zahradu sousední mateřské školy. Pro zmírnění hmotového působení při pohledu z ulice je ustoupeno vstupní podlaží. Vytváří se tak krytý nástupní prostor a zároveň dochází k rozšíření parteru před hlavním vstupem do budovy. Vstupní hala nové budovy slouží jako hlavní vstup do celého areálu. Nová budova je navržena jako dvoutrakt s výrazně prosvětlenou pobytovou chodbou a učebnami orientovanými východním směrem do zeleně. Na pobytových chodbách je uplatňováno nejen standardní transparentní zasklení, ale také difuzní mléčná a probarvená skla ovlivňující atmosféru těchto společných prostor.

Hotel u Letního stadionu v Pardubicích

Hotel u Letního stadionu v Pardubicích

Studie prověřuje prostorové a kapacitní možnosti uspořádání uvažovaného stavebního programu ve vztahu k architektonicko urbanistickým souvislostem a navrhuje způsob, jakým uchazeč ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na pozemky u Letního stadionu v Pardubicích (zadavatel studie) naplní závazek realizace stavebního záměru – hotel na úrovni minimálně First Class **** s minimální ubytovací kapacitou 100 lůžek. Řešení vychází z podmínek pro zpracování návrhu definovaných vyhlašovatelem veřejné soutěže. Záměrem uchazeče ve veřejné soutěži bylo vybudování moderního hotelového zařízení na úrovni First Class **** včetně stravovacích služeb, víceúčelového sálu, doplňkových služeb (wellness apod.) a potřebné kapacity parkovacích stání. Pozemek se nachází na jihovýchodním nároží bloku/území se sportovními zařízeními – velká a malá hala zimního stadionu, letní stadion. V současnosti je pozemek nezastavěný a je částečně využíván jako parkoviště osobních vozidel.

Úprava liturgického prostoru v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

Úprava liturgického prostoru v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi

Mottem hlavní myšlenky je verš z Lukášova evangelia 9,29: „Jeho tvář zazářila jako slunce, jeho šat zbělel.“ Nosným tématem je SVĚTLO, které k nám přichází. Návrh oltáře odkazuje na odlesk Salvátorovy tváře zobrazené na legendárním chrudimském obrazu a při tom vyzdvihuje záři proměňování Krista při eucharistické oběti na oltáři. Tak dostal ideový základ konkrétní podobu: čelní hmota oltáře je odlehčena, prostoupena paprsky ze světlo propustných prvků zformovaných tak, aby soustředily pozornost na děj na oltáři.

Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu

Rozšíření kapacity MŠ Klánovice o novou ekologickou třídu

Objekt mateřské školy (dále MŠ) v Klánovicích se nachází na zalesněném pozemku v centru obce. Budova MŠ se skládá ze dvou základních objektů, původní budova tradiční prvorepublikové vily adaptovaná na MŠ a postmoderní přístavba (již přímo pro účel MŠ). Rozšíření je navrženo jako nástavba nad jednopodlažní část prvorepublikové vily, která byla zastřešena šikmou valbovou střechou. Nástavba nahradila původní krov a je řešeno jako dřevostavba systému „two-by-four“. Vše je vedenou snahou zachovat pobytovou plochu zahrady v nezmenšené podobě. Nástavba je navržena jako samostatný provozní celek s vlastním vstupem, který může být využíván, i pro jiné účely než je herna, v symbióze s provozem školky.