Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice

Adaptace a přístavba historického objektu špýcharu na kulturní a komunitní centrum městské části Praha - Čakovice. Je navrženo kulturní centrum s víceúčelovým sálem sloužícím k nejširšímu spektru společenských aktivit. Kulturní centrum spolu se sálem by mělo nabídnout prostředí pro divadelní představení, koncerty, taneční vystoupení ale také plesy a konference. Uživatelem by měly být také sousední školy, které mohou sál využít jako aulu pro setkání se žáky, studenty a rodiči. Kulturní centrum poskytne svým uživatelům nejen špičkové technické vybavení, ale také kvalitní a příjemné prostředí pro komunitní potřeby a spolkovou činnost. Urbanisticky doplňuje zamýšlený koncept „Čakovické korzo“.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Objednatel: Úřad městské části Praha - Čakovice
Lokalita: Na staré návsi 29, Praha 9 - Čakovice
Rok návrhu: 2016
Projektové stupně: návrh stavby

Urbanistické souvislosti
Zapojení areálu bývalého špýcharu do urbanistické struktury městské části je výrazným motivem návrhu. V rámci urbanistických souvislostí je volena poloha přístavby u jižního okraje pozemku, tak aby nedošlo k narušení soukromí sousedního bytového domu. Avšak dojde tak k vytvoření dvora mezi přístavbou a historickou kamennou zdí. Do tohoto dvora se obrací hlavní přísálí a je tak zúročen malebný výhled na kostel a faru. V tomto příjemném prostoru jemného měřítka historických budov je možné pořádat open air akce. Výrazným urbanistickým prvkem návrhu je vytvoření průchodu budovou špýcharu, čímž jsou posíleny pěší vazby v území. Z tohoto průchodu je navržen krytý vstup do budovy.
Průmět do konceptu návrhu:
Navrhnout prostorově atraktivní objekt citlivě propojující historickou budovu špýcharu a novostavbu víceúčelového sálu. Všemi dostupnými principy architektonické kompozice zjemnit měřítko z podstaty velkého objemu víceúčelového sálu. Přirozeně navázat objekt na pěší trasu „Čakovického korza“.

Architektonický koncept
Vzhledem k požadované kapacitě sálu, je zřejmé, že sál musí být novodobou přístavbou. Přesto je historická budova špýcharu středem celého návrhu. Touto budovou se vstupuje. Do longitudinálního prostoru rytmizovaného valenou klenbou s historizujícími cihlovými podlahami s rehabilitovanými okenními výplněmi. První dojem nelze udělat dvakrát. Ano, ocitáme se v kulturním centru „Špýchar“. Z hlavního přísálí pak vnímáme historickou budovu špýcharu v příjemné perspektivě s pozadím fary a věže kostela.
Samotný víceúčelový sál je navržen za pomoci současných výrazových prostředků. Pro snížení dojmu z výšky je objekt proříznut prosvětlovacím pásem inspirovaným siluetou historických domů, který člení hmotu na spodní hmotnější část, pojednanou grafickým betonem a vrchní odlehčenou část z mléčného zasklení, umožňující večerní podsvícení.
Průmět do konceptu návrhu:
Střízlivá rehabilitace objektu špýcharu. Přístavba směrem do dvora navržena v prvním plánu jako přízemní objekt s jemným rytmizujícím členěním fasády. Výrazná hmota víceúčelového sálu se tak uplatňuje až v druhém plánu a navíc je proříznuta prosvětlovacím pásem inspirovaným siluetou historických domů.

Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice
Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice
Kulturní centrum Špýchar, Praha - ČakoviceKulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice Kulturní centrum Špýchar, Praha - ČakoviceKulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice
Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice
Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice
Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice
Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice
Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice
Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice Kulturní centrum Špýchar, Praha - Čakovice