Spolkový dům a interpretační centrum, Chvaletice

Záměr oživit v současné době nevyužívanou, historicky velmi hodnotnou budovou bývalé obecné školy vychází ze společné iniciativy Města Chvaletice a Národního geoparku Železné hory. Cílem této iniciativy je vložit do objektu novou funkci zapadající do širšího kontextu přírodního a kulturního rámce obce. Realizovatelnost a životaschopnost záměru může podpořit synergie komunitního využití a turistické návštěvnosti.

Autoři: Lukáš Pavlík, Tomáš Med
HIP: Tomáš Stopka

Investor: město Chvaletice
Lokalita: Hornická Čtvrť, Chvaletice
Rok návrhu: 2015

Historické souvislosti
Odlehlá část města Chvaletice, kterou dnes známe pod názvem Hornická Čtvrť, je pouhým zlomkem na okraji dnes již neexistujícího sídla – původních Chvaletic. Původní obec se rozkládala severovýchodním směrem od dodnes zachovalého evangelického kostela a na začátku padesátých let, před započetím rozsáhlé těžby manganové rudy, čítala více než 100 usedlostí. Obytná funkce obce a veškerý život byly následně přeneseny do nového urbanistického celku přiléhajícího ze západu a jihu ke staré zástavbě sousedních Telčic, a tím vzniklo dnešní město Chvaletice. Původní obec byla postupně vyvlastněna a likvidována jak postupovali těžební práce. 

Kromě již zmíněného kostela je téměř jedinou významnou, dochovanou budovou původní obce Masarykova obecná škola. Záměr zřídit ve Chvaleticích obecnou školu vznikl již v roce 1913. Po komplikovaných jednáních, přerušených 1. světovou válkou, a několika návrzích různých stavitelů vznikla v roce 1929 sada prvotních skic významného pardubického architekta Karla Řepy. Tento návrh byl vytvořen v ryze funkcionalistickém charakteru typickém pro moderní architekturu tehdejší doby – dům s bílou omítkou, pásovými okny a plochou střechou. Později byl vzhled domu „změkčen“ použitím režného zdiva na soklu a hmotě schodiště a šikmou valbovou střechou.
K zahájení stavby došlo ještě na podzim roku 1929 a kolaudace proběhla v prosinci roku 1930. V roce 1932 byly zpracovány plány na zahradní úpravu okolí školy pardubickým zahradním architektem Václavem Vetešníkem. Škola fungovala jako dvoutřídní a byla dle historických pramenů otevřena až do roku 1961, kdy byl provoz ukončen z důvodu rozšiřování lomové hrany, která se posunula cca 140m pod školu. K rozšíření lomu  a k demolici školy ale nakonec nedošlo a tak tato významná architektonická památka zůstává spolu s evangelickým kostelem významnou dominantou Města Chvaletice.