Hotel u Letního stadionu v Pardubicích

Studie prověřuje prostorové a kapacitní možnosti uspořádání uvažovaného stavebního programu ve vztahu k architektonicko urbanistickým souvislostem a navrhuje způsob, jakým uchazeč ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na pozemky u Letního stadionu v Pardubicích (zadavatel studie) naplní závazek realizace stavebního záměru – hotel na úrovni minimálně First Class **** s minimální ubytovací kapacitou 100 lůžek. Řešení vychází z podmínek pro zpracování návrhu definovaných vyhlašovatelem veřejné soutěže. Záměrem uchazeče ve veřejné soutěži bylo vybudování moderního hotelového zařízení na úrovni First Class **** včetně stravovacích služeb, víceúčelového sálu, doplňkových služeb (wellness apod.) a potřebné kapacity parkovacích stání. Pozemek se nachází na jihovýchodním nároží bloku/území se sportovními zařízeními – velká a malá hala zimního stadionu, letní stadion. V současnosti je pozemek nezastavěný a je částečně využíván jako parkoviště osobních vozidel.

Autoři: Lukáš Pavlík, Tomáš Med
Objednatel: S T A K O společnost s ručením omezeným
Rok návrhu: 2018
Projektové stupně: návrh stavby

Urbanistické souvislosti
Území se nachází v dobře dostupné lokalitě v centrální části města v těsném kontaktu s plochami pro sportovní zařízení (zimní a letní stadion) a rekreaci (Tyršovy sady). Z hlediska urbanistických souvislostí je žádoucí zpevnění uliční čáry směrem do Sukovy třídy a zároveň uliční čáry směrem do ulice U Stadionu. Navržený objekt se tak podílí na jasné definici nároží těchto dvou ulic při zachování principu veřejně přístupného prostoru (městského parteru) v úrovní přízemí nového objektu v kontaktu s pochozími plochami navazujících prostranství. Koncepce řešení objektu a jeho bezprostředního okolí je zvolena s ohledem na „městotvorné“ dopady stavby, kterými jsou především tvorba a kultivace veřejného prostoru do Sukovy třídy a do ulice U Stadionu, zachování a zvýšení prostupnosti území (navrženým průchozím prostorem s recepcí spojující veřejný prostor Sukovy třídy a parkoviště na sever od objektu). Veřejný prostor do Sukovy třídy je řešen ve dvou zónách – bezprostřední pás zpevněné plochy před parterem hotelu obsahující městský mobiliář, předzahrádky a sadové úpravy menšího měřítka, druhá zóna za pěším koridorem by pak mohla být součástí úpravy celého prostoru před zimním stadionem s větším podílem sadových úprav. Dopravní obslužnost objektu je vedená ze současného napojení z ulice U Stadionu, záměr nestanovuje nároky na nové sjezdy či křižovatky v okolí. Výšková hladina zástavby respektuje požadavek územní studie na výšku do 15 m.

Architektonický koncept
Architektonický koncept návrhu vychází z racionálně komponovaného objemu stavby formovaného prostřednictvím dílčích objemů, které svým měřítkem a proporcí navazují na okolní zástavbu. Hlavní hmota podél Sukovy třídy má výrazný horizontální charakter, je „posazena“ na transparentní podnoži přízemí a je kompozičně zakotvena vertikálou schodiště a nárožní pevné stěny. Navzdory větší výšce domů na protější straně Sukovy třídy má pojetí jižní fasády navrženého objektu přiměřeně velkorysé měřítko přispívající k vyváženému vnímání uličního profilu. Menší hmota do ulice U Stadionu má drobnější měřítko fasády a navazuje tak na volnější zástavbu. Akcentování významu nároží je řešeno vložením hlavního pěšího vstupu s ustoupeným parterem a přestřešením. Návrh objektu pracuje s umístěním vícepodlažního parkoviště v rámci kompaktní hmoty stavby. Severní fasáda objektu využívá členitosti hotelové části s vloženým atriem v horních podlažích v kombinaci s různým provedením pláště.

Provozně dispoziční řešení
Návrh provozně dispozičního řešení vychází z metodiky Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2015-2020. Navržené ubytovací zařízení splňuje prostorové, funkční a provozní podmínky pro zařazení do třídy hotel First Class****.
Objekt je navržen ze dvou konstrukčně a provozně samostatných částí – vícepodlažní parking a hotelový provoz.
Přízemí objektu obsahuje převážně veřejné funkce, v maximální míře je využit kontakt s veřejným prostorem. Hlavní vstup pro pěší a hlavní vstup od parkoviště je propojen průchozím prostorem (pasáží) s recepcí, napojením na vertikální komunikace a vstupy do restaurace a salónků.
V suterénu objektu jsou vedle prostorů služeb pro hosty (wellness, masáže apod.) umístěny pomocné prostory gastroprovozu, zázemí, sklady, technické a technologické místnosti.
Druhé nadzemní podlaží obsahuje dvě křídla pokojů podél uličních fasád a víceúčelový sál se zázemím. Zbývající dvě podlaží jsou již plně věnována ubytovacím jednotkám. Rozložení pokojů nabízí vysokou kvalitu kontaktu s okolím rozmanitého charakteru (veřejné prostranství Sukovy třídy, zeleň Tyršových sadů, vnitřní chráněné atrium).
Vícepodlažní parking je dopravně obsloužen vjezdem z úrovně přízemí ze severní strany, jednotlivá mezipodlaží parkingu jsou navázána na vertikální komunikace, přičemž západní polovina umožňuje provoz nezávisle na hotelu schodištěm přímo „na ulici“, druhá polovina má přímou vazbu schodištěm a výtahem na vstupní halu s recepcí a nabízí kontrolovaný pohyb mezi parkingem a hotelem. Kapacita parkovacích stání plně pokryje původní počet míst dotčených stavebním záměrem a také disponuje dostatečným počtem stání pro vlastní potřebu hotelu.

Dopravní řešení
Objekt nového hotelu bude umístěn v blízkosti ulice Sukova, která je stavebně řešena jako čtyřpruhová směrově oddělená s přidaným pruhem pro levé odbočení. Pro vjezd k objektu je využíván stávající sjezd na pozemní komunikaci ve vedlejší ulici U Stadionu. Jedná se o dvoupruhovou směrově nedělenou komunikaci, která je před křižovatkou s ulicí Sukova rozšířena o jeden jízdní pruh pro možnost samostatného levého a pravého odbočení. Parkovací stání pro potřeby hotelu jsou umístěna na předmětném pozemku ve vícepodlažním parkingu. V severní části od hotelu je uvažována úprava dopravního uspořádání s cílem koordinace záměru revitalizace Letního stadionu a bezkolizní dopravní obsluhy objektu s dostatečnými plochami pro krátkodobé stání (příjezd do hotelu, taxi), zásobování a pohyb autobusu.
Hotel bude využíván mimo ubytování návštěvníků města, sportovní či kulturní akce také k pořádání společenských a odborných akcí jako jsou kongresy, semináře, sjezdy spolků, apod. Předpokládanou a nejvíce využívanou příjezdovou trasou tak bude především Hradecká – Sukova třída – U Stadionu, a to jak ze směru od dálnice D11, resp. D35, tak ve směru od terminálu Letiště Pardubice, pravděpodobně prostřednictvím TAXI služeb. Alternativní trasou by se mohla jevit samotná ulice U Stadionu, která je vedena od ulice Sukova třída k toku řeky Labe a následně podél fotbalového a hokejového stadionu směrem k ulici Hradecká. Tato trasa je však v návrhu stavebních úprav, které vznikají v souvislosti s modernizací fotbalového stadionu, významně zklidněna, označena jako zóna s dopravním omezením a opatřena mnoha zklidňujícími prvky – zvýšenými křižovatkami, polštáři a příčnými prahy. To prakticky znemožňuje uvažovat o této trase jako relevantní pro příjezd k hotelu.
Kapacitní zatížení okolních přilehlých komunikací nebude výstavbou hotelu významně ovlivněno. Počet parkovacích míst ve vícepodlažních garážích je složen z počtu parkovacích stání, kterými jsou nahrazovány parkovací stání zabraná v důsledku výstavby hotelu a počtu stání pro potřeby hotelu. Navýšení oproti stávajícímu stavu se předpokládá na 85 parkovacích stání s obratovostí 7 až 8 hod. během dne, tedy od 6:00 do 22:00. K tomu je uvažováno zásobování restaurace a ubytovací části hotelu, popř. jiné zásobování. To představuje cca 175 vozidel za 24 hodin.

Hotel u Letního stadionu v Pardubicích Hotel u Letního stadionu v Pardubicích
Hotel u Letního stadionu v Pardubicích Hotel u Letního stadionu v Pardubicích
Hotel u Letního stadionu v Pardubicích Hotel u Letního stadionu v Pardubicích
Hotel u Letního stadionu v Pardubicích Hotel u Letního stadionu v Pardubicích
Hotel u Letního stadionu v Pardubicích Hotel u Letního stadionu v Pardubicích
Hotel u Letního stadionu v Pardubicích Hotel u Letního stadionu v Pardubicích
Hotel u Letního stadionu v Pardubicích Hotel u Letního stadionu v Pardubicích
Hotel u Letního stadionu v Pardubicích Hotel u Letního stadionu v Pardubicích
Hotel u Letního stadionu v Pardubicích Hotel u Letního stadionu v Pardubicích