Bytový dům Cihlovka, Hradec Králové

Leitmotivem návrhu je i po změně využití areálu (konverzi) zachovat charakter místa s industriální tradicí. Je zachována urbanistická stopa areálu s komínem v jejím vizuálním těžišti umístěným v sadových úpravách.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Objednatel: noho s.r.o.
Lokalita: Pražská třída 141, Hradec Králové
Rok návrhu: 2018
Projektové stupně: návrh stavby, autorské dohledy
cihlovka.cz

Architektonický koncept
V obecné rovině jsou voleny architektonické principy typické pro město Hradec Králové. Rekonstruovaný objekt tvořící uliční frontu Pražské třídy má klidnou nezdobnou fasádou s pečlivě navrženou kompozicí otvorů podtrhující horizontální charakter členění. Tato kompozice bude v druhé etapě doplněna nárožním objektem. Směrem do dvora je respektováno původní členění fasády administrativní budovy. Toto téma je dále interpretováno a rozvíjeno do současného výtvarného jazyka. Výrazná horizontální přístavba na severovýchodní hraně dvora je navržena jako odkaz na původní sklady a haly. Zatímco podnož carportu reflektuje jejich původní hmotné (zděné) stěny, obytné „kontejnery“ opláštěné plechovými fasádami jsou odkazem na původní střešní materiálově subtilní (plechovou) krajinu. Tato část domu je v těsném vizuálním kontaktu s původním komínem a vytváří tak specifickou atmosféru projektu. Materiálové řešení je voleno s ohledem na zmíněný architektonický koncept. Základ tvoří omítané fasády, které v původním řešení tvořily určující charakter. Jsou pak v návaznosti na historický kontext doplněny plechovými obklady. V interiéru je v přiměřené míře pracováno s přiznanými pálenými plnými cihlami.

Provozní řešení
Dispoziční rozvržení je vedeno snahou přinést co nejvíce atmosféry klidného a slunného dvora do bytových jednotek. Hlavní objekt je navržen jako schodišťový s jednou vertikální komunikací. Suterén hlavní budovy je věnován technickému a skladovacímu zázemí budovy.