High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze

Záměrem objednatele je vybudovat High-tech technologicko-výukový pavilon sloužící ke shromažďování, zpracování a využití přírodně-technický poznatků při praktické výuce a výzkumu digitálních dat geografických informačních systémů. Přímé propojení vzdělávací činnosti a vědy je inovačním trendem, pro nějž pavilon vytváří vhodné prostorové podmínky. Pavilon má poskytnout svým uživatelům nejen špičkové technické vybavení, ale také poskytnout kvalitní současné prostředí pro výzkumnou práci a studium.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík
Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Lokalita: Kamýcká, Praha 6 - Suchdol
Rok návrhu: 2016
Projektové stupně: ideová architektonická studie

Urbanistické souvislosti
Plocha pro umístění pavilonu je situována v rámci kampusu České zemědělské univerzity v Praze na jeho západním okraji, kde na něj přímo navazuje libosad a dále volná krajina. Umístění pavilonu uzavírá urbanistickou kompozici kampusu mezi objektem pokusných stájí a novým Dřevařským pavilonem Fakulty lesnické a dřevařské (FLD). Tento přechod ze zastavěného do přírodního prostředí je řešen nízkými hmotami objektů nepřesahujícími výšku 6,6m. Mezi objekty Dřevařského pavilonu, objektem Fakulty lesnické a dřevařské, pokusnými stájemi a nově navrženým pavilonem vzniká plocha parku sloužícímu k oddechu studentům a zároveň je místem s modely dřevostaveb a dřevěnými zařízeními ukazujícími prvky rekreační funkce lesa. Při podrobnějším návrhu zeleně bude v maximální možné míře využito vzrostlých a perspektivních dřevin.
Průmět do konceptu návrhu:
Jednoznačně definovaný objem nadzemní části objektu zapadající svým neexpresivním tvarem mezi stávající objety. Důsledným dodržením uličních čar definovaných pokusnými stájemi a budovou FLD vytvoření čitelného prostoru parku mezi objekty. Transparentnost objektu ve směru východ-západ zajišťuje optické propojení navrženého parku s libosadem. Zároveň úprava střechy objektu kompozičně doplňuje park a libosad.

Architektonický koncept
Vzhledem k požadovanému rozsahu užitných ploch objektu a omezení výšky nadzemní části, je uvažováno s výstavbou učeben i v prvním podzemním podlaží. Zároveň se má jednat o high‑tech pracoviště Fakulty lesnické a dřevařské s kvalitním vnitřním prostředím. Pro psychologii vnitřního prostoru objektů je zásadní pocit kontaktu s denním světlem a vzduchem. Příznivé studijní a pracovní podmínky jsou jedním ze základních požadavků objednatele.
Průmět do konceptu návrhu:
Inspiračním impulzem pro návrh je koncept dřevěného hranolu s vypadlým sukem položeného v parku mezi listím stromů. Otvorem po tomto suku je přiváděno denní světlo do podzemní části objektu a jsou kolem něj vytvořeny prostory pro neformální setkávání vědecko-výzkumných pracovníků a studentů.
Laboratoře v podzemní části jsou tak navrženy kolem venkovních atrií posílených také prostorovým působením vnitřního atria.

Konstrukční a technické řešení objektu
Vzhledem k charakteru objektu navrhujeme podzemní část a celou 3D jeskyni zhotovit z monolitického železobetonu. Nadzemní část objektu navrhuje z masivních dřevěných panelů (CLT) v kombinaci se sloupy z lepeného dřeva. Objekt je uvažován jako energeticky efektivní stavba včetně řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze
High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze
High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze
High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze
High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze
High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze
High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze
High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze High-tech technologicko-výukový pavilon Fakulty lesnické a dřevařské, ČZU v Praze