Natura park, Pardubice

Oceněno titulem STAVBA ROKU 2016 "Cena Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu". Budova Natura parku je informačním a vzdělávacím centrem pro soustavu Natura 2000. Při návrhu jsme se pečlivě věnovali architektonickému i energetickému řešení tak, aby budova měla co nejmenší dopad na okolní prostředí. Inspirací pro architektonický koncept budovy byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů.

Autoři: Tomáš Med, Filip Klozar, Jaroslav Krupa
Investor: Ekocentrum PALETA

Lokalita: Štolbova 2874, Pardubice
Rok dokončení: 2015
Fotograf: Tomáš Kubelka

Urbanistické souvislosti
Na počátku byla vize ředitele Ekocentra PALETA Ing. Jiřího Bureše o výstavbě objektu Environmentálního návštěvnického informačního a vzdělávacího centra syntetizujícího náplň návštěvnického centra pro celou soustavu Natura 2000 v kraji spolu s uplatněním doprovodné informační a ekoporadenské role, vzdělávacích a výchovných služeb prostřednictvím velmi zkušené organizace, s celoročním provozem ve všední dny i o víkendech. Ačkoliv se jedná o princip často používaný ve vyspělých zemích, v České republice není dosud obdobně komplexně realizován. Pro snadnou zapamatovatelnost byl zvolen název Natura park.
Lokalita pro umístění budovy Natura parku vzešla z diskusí s představiteli města Pardubice a Odborem hlavního architekta města Pardubic. Bylo zvažováno několik lokalit v rámci krajského města. Bylo zřejmé, že pro naplnění myšlenkové podstaty projektu by měl být objekt Natura parku realizován právě v krajském městě. Nakonec byla vybrána lokalita navazující na stávající venkovní areál Ekocentra PALETA. Její výhodou je umístění v centru města s vynikající dopravní dostupností pro nejširší veřejnost a zároveň nabízí atraktivní přírodní prostředí přímo na břehu řeky Chrudimky. Jako klad byla také hodnocena návaznost na zavedený venkovní areál, který dobře slouží svému účelu již mnoho let. Projekt také zapadá do širšího urbanistického projektu Odboru hlavního architekta s názvem Náhrdelník Chrudimky, který si klade za cíl oživit nábřeží řeky ve městě. Specifický tvar pozemku na hraně protipovodňového valu a existence mnoha podzemních vedení sítí technické infrastruktury jsme jako autoři přijímali pozitivně, jako impuls k neotřelým architektonickým řešením.

Architektonický koncept
Inspirací pro architektonický koncept domu byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů. Postupně se tato pavučina rozvrstvila do dvou výškových úrovní. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz. Citlivé umístění mezi stávající zelení umožňuje vyhnout se kácení vzrostlých stromů a zapojit stavbu organicky do okolí. Cílem návrhu bylo poskytnout návštěvníkům nejen zážitek z korun stromů, ale také nabídnout atraktivní prostorové souvislosti pro expozici a vzdělávací programy konané v objektu Natura parku. Výsledkem je nadstandardní využití místa a dokonalé hlukové a organizační oddělení paralelně probíhajících aktivit.

Provozní řešení
Provoz objektu je navržen do tří podlaží. Hlavní přístup je ze stezky po břehu řeky Chrudimky, s níž se do budoucna uvažuje spíše v kategorii nábřežní promenáda. Tento hlavní vstup v prostřední výškové úrovni domu je kryt konzolou nevyššího patra a vede do vstupní haly s expozicí, na niž navazuje informační centrum, které je tak v přímém kontaktu s kolemjdoucími. Dále toto podlaží obsahuje zázemí lektorů, venkovní krytou učebnu a hygienické zázemí. V nejnižším podlaží, které je kryté zemí, je umístěna specializovaná učebna, která poskytuje díky speciálně navrženému umístění okna neobvyklou perspektivu výhledu v těsném kontaktu s terénem. Z tohoto podlaží je možné vyjít do stávajícího venkovního areálu ekologické výchovy s množstvím výukových prvků. Prostor před tímto vstupem je kryt konzolou středního patra a může sloužit jako krytá venkovní učebna. Navíc jeho terénní hrany jsou speciálně upraveny, aby vytvářely přírodní amfiteátr. Dále toto podlaží obsahuje technické zázemí a skladovací prostory domu. Nejvyšší podlaží nabízí dvě přednáškové místnosti. Jednu s výhledem do korun stromů, druhou na hladinu řeky Chrudimky. Také je zde možné využít střešní terasu. Objekt je řešen jako bezbariérový.
Objekt Natura parku zahrnuje dvě hlavní části – samotnou budovu návštěvnického centra a okolní oplocený parkový areál. Oběma částmi prolíná interaktivní expozice. Expozice a služby návštěvnického centra budou zaměřeny na představení a význam Natury 2000 od evropské úrovně, přes národní úroveň ke krajské a v rámci ní na konkrétní lokality. Žádné centrum se v České republice nezabývá Naturou 2000 jako takovou, pouze jejími součástmi, a to jen některými.

Konstrukční řešení a energetický koncept

Vzhledem k zaměření domu jsme od počátku kladli důraz na ohleduplnost domu vůči životnímu prostředí. K tématu návrhu budovy šetrné vůči životnímu prostředí jsme přistoupili spolu s projektanty navazujících projektových fází v širších souvislostech a zapojili jsme také kvalitativní kritéria. Byli jsme vedeni snahou překročit technicistní přístup k návrhu energeticky efektivních budov. V takovém přístupu pro nás hrála klíčovou roli architektonická kvalita domu, touha navrhnout dům, který budou mít uživatelé rádi, a bude dlouho sloužit svému účelu bez nutnosti stavebních zásahů. Tím se snažíme eliminovat svázané energie spojené s jakoukoliv stavební činností. Se stejnou pečlivostí jsme volili hlavní konstrukční materiály a systémy, kde jsme volili progresivní řešení a kladli důraz na jejich vztah k životnímu prostředí. V rámci podzemní části stavby byl zvolen monolitický beton, nadzemní části jsou navrženy kompletně ze stěnového celodřevěného masivního systému. Fasády jsou řešeny jako dvouplášťové s provětrávanou mezerou s masivní vrstvou tepelné izolace z celulózy. Jsou užívány ozeleněné střechy s vědomím všech jejich pozitivních vlivů na své okolí. Také při výběru materiálů k zařízení interiérů jsme volili materiály vyráběné šetrně k životnímu prostředí, jako linolea z přírodního kaučuku či akustické podhledy vyráběné z recyklovaných materiálů a s obnovitelnými pojivy na rostlinné bázi. Při volbě zdroje tepla jsme se rozhodli využít centrálního zásobování odpadním teplem z elektrárny.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě i samotné realizaci stavby Natura park pozitivně podíleli. Předně však panu řediteli Ing. Jiřímu Burešovi, který přišel s vizí projektu, dokázal zajistit jeho financování a po celou dobu projektové přípravy i realizace stavby dbal na naplnění podstaty své počáteční vize.

Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice
Natura park Pardubice Natura park Pardubice