MŠ Svítkov, Pardubice

Navrhovaný objekt mateřské školy je součástí nově připravovaného rezidenčního celku Svítkov – západ. Pro mateřskou školu je určen pozemek v jižní části lokality vymezený územním plánem jako funkční plocha OZ (občanská vybavenost základní). Objekt je umístěn u severní hrany vymezeného pozemku s cílem pomoci definovat nově vznikající veřejný prostor, který je dále rozvíjen i na západní straně pozemku jako veřejný předprostor pro mateřskou školu s hlavním vstupem do objektu. Tento prostor se dále rozvíjí směrem k západu v nově upravené předpolí hřbitova. Jižním a východním směrem je navržena volnější skladba pavilónů heren s terasami a přímým přechodem do zahrady a výhledem na borový háj.

Autoři: Tomáš Med, Lukáš Pavlík, Lívia Orišková
HIP: Tomáš Stopka
Objednatel: Magistrát města Pardubic
Lokalita: Miloslava Špinky 1350, Pardubice - Svítkov
Rok návrhu: 2017
Výstavba: 07/2019 - 08/2020
Projektové stupně: návrh stavby, dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby, projekt interiéru, autorské dozory

Hlavním motivem návrhu je vytvoření přízemního domu s pavilónovým charakterem. Ze severu je navržena převýšená hmota vstupu a servisního zázemí, která je doplněna sestavou pavilónů heren a kuchyně. Jižní strany heren jsou velkoryse proskleny a navazují na kryté venkovní terasy. Kompozici jižních fasád pavilónů doplňují dřevěné boxy venkovních skladů hraček. Materiálové pojednání je voleno tak, aby podpořilo celkovou kompozici. Severní objem servisního zázemí vytváří střešní přesah z měděných šablon, do kterého pronikají světlé objemy heren. Celá kompozice je doplněna několika akcenty s dřevěným obkladem.

 Nová mateřská škola Doubek ve Svítkově je první novostavbou mateřské školy na území krajského města Pardubice po roce 1989. Městský obvod VI - Svítkov je samostatný urbanistický celek na západním okraji města, který je sevřený z východu dopravní infrastrukturou (komunikace I. třídy, železnice) a výrobním areálem rafinerie, z jihu mezinárodním letištěm a ze severu řekou Labe na níž je v této části plánováno vybudování přístavu. Západní okraj Svítkova však navazuje na volnou krajinu Polabí, která je mozaikou polí, luk a lesů. A právě v této západní části je umístěna novostavba mateřské školy, která tak nahradila původní v nevyhovujících prostorách adaptovaného objektu k bydlení a také navýšila kapacitu na 75 dětí. Mateřská škola je součástí většího investičního a rozvojového projektu města, kdy vznikla nová ucelená lokalita s téměř stovkou parcel pro individuální bydlení v rodinných domech. V rámci tohoto území, jehož rozvoj byl připraven a financován Nadací pro rozvoj města Pardubic byl v jižní části vymezen prostor pro objekty občanského vybavení (mateřskou školu).
Znalost území a kontext je pro náš ateliér nezbytná, při zahájení prací na návrhu začátkem roku 2017 jsme však stáli na pozemku, který byl součástí velké louky a pouze s výkresem v ruce s ideovou představou objednatele o uspořádání okolních veřejných prostorů. Bylo nám zřejmé, že mateřská škola bude mít významnou úlohu ve formování nových veřejných prostor a může ovlivnit atmosféru této části lokality v jinak individuálně řešené zástavbě rodinných domů. Důležitým momentem bylo také zadání objednatele na případnou etapizaci výstavby s ohledem na možnosti financování. Inspirací se nám stal remíz na jih od řešeného pozemku. Navrhli jsme mateřskou školu, která má charakter pavilónů s atmosférou těsného kontaktu s okolní krajinou a jejími přírodními prvky. Pavilónový charakter přibližuje měřítko stavby okolním rodinným domům a umožnil nám dům vyprojektovat pro výstavbu v etapách, kdy měla každá etapa charakter uceleného architektonického díla. Určitou nevýhodou tohoto řešení je zvýšení ochlazovaných ploch objektu. V koncepčních fázích proto byla navržena i kompaktní forma domu. V rámci diskuze se zadavatelem nad návrhy však zvítězil pavilónový koncept. Velkou péči jsme také věnovali variantnímu prověření polohy vstupu do objektu. Vnímáme, že mateřská škola má velkou spádovost a mnoho dětí přijíždí se svými rodiči autem. Zároveň chceme před vstupem vytvořit veřejný prostor s velkorysejším charakterem než pouhou ulici a parkování K+R. Z prověřovaných variant jasně vynikalo řešení se vstupem od západu, kde vzniká podlouhlý veřejný prostor lemovaný remízem ukončený předprostorem malebného hřbitova. Parkování K+R i odstavná stání jsou pak řešena mimo tento veřejný prostor ze severní strany objektu a u ulice Motoristů, která slouží jako příjezd z okrajových částí městského obvodu. Samotný objekt pak má několik tváří. Jižní strana obrácená do zahrady je rozvolněnou kompozicí pavilónů s krytými terasami. Západní strana je zapojena do nově vzniklého veřejného prostoru a svou mírně převýšenou kompozicí jasně definuje vstup do místně významného objektu občanské vybavenosti. Severní fasáda jednoznačně definuje veřejný prostor svou linearitou doplněnou o vrstvu hravě rozmístěných okenních otvorů.
Před samotným návrhem jsme podnikli několik studijních cest po Česku i do zahraničí načerpat inspiraci a zkušenosti z provozů srovnatelných staveb. Péči jsme věnovali také studiu relevantní zahraniční odborné literatury. Téma staveb pro vzdělání je v našem portfoliu zastoupené několika realizacemi a víme, že se jedná o vyvíjející se typologii. Uvědomujeme si, že první novostavba mateřské školy po třicetileté pauze znovu definuje soudobý standard pro mateřskou školu a to jak v rovině architektonického a prostorového včetně provozního řešení, tak v rovině materiálového a technického. Všichni si pamatujeme, jak to vypadalo v mateřské škole. Odborné studie jednoznačně potvrzují vliv fyzického prostředí na děti. Zároveň vnímáme, že mateřská škola je pracovištěm pro psychicky náročnou práci a máme na paměti vytvoření příznivých podmínek pro celý personál. Navrhujeme objekt s optimistickou a zároveň klidnou atmosférou dosaženou za pomoci poctivých, převážně přírodních materiálů, které se uplatňují ve své přirozené barevnosti a textuře. Důraz byl kladen na trvanlivost materiálů. Severní stěna a pultová střecha tvořící pomyslnou ulitu pro pavilóny heren je navržena z vnější strany z měděného falcovaného plechu chránící dům proti povětrnosti, z vnitřní strany je útulně dřevěná. Pavilóny heren s celistvou povrchovou úpravou jsou pod pultovou střechu zasunuty do různé hloubky a mají jižní čelo otevřeno do zahrady. Velkoformátové prosklení s bezprahovými posuvy je zapuštěno do druhého plánu až za krytou terasu s měkčeným povrchem v barevných rozlišeních podle jednotlivých heren. Do velkorysého jižního prořezu je vložen dřevěný box venkovního skladu hraček. Osluněné okenní otvory jsou doplněny o venkovní stínění screenovými roletami v barvě fasády, které při zatažení podtrhují kompaktnost domu a zároveň zachovávají dětem vizuální kontakt se zahradou. Samostatný kuchyňský provoz tvoří jeden z navržených pavilónů. Materiálový koncept prostupuje také interiérem. Vestavný nábytek jsme navrhli na míru ve spolupráci s paní ředitelkou z masivního třívrstvého lepeného dřeva (biodesek). Dveřní křídla jsou rovněž navržena z masivního lepeného dřeva. S přispěním specialistů na akustiku (AVETON s.r.o.) jsme navrhli atypický akustický podhled z dýhovaných nehořlavých lamel doplněný o špičková svítidla s přirozeným barevným podáním vhodným pro nejmenší děti. Podlahy heren jsou tvořeny kobercem a přírodním linoleem z obnovitelných zdrojů. Keramické obklady jsou navrženy v přírodním zemitém odstínu s jemnou mozaikovou texturou.
Provozní řešení má jednoznačné přehledné schéma. Centrálním prostorem je mírně převýšená hala s vrchním osvětlením sloužící jako vstup, ale také další herní prostor při nepřízni počasí. Na tuto halu jsou napojeny tři pavilóny heren, které vždy fungují jako komplexní funkční jednotka se šatnou s přímým výstupem na zahradu. Pavilon kuchyně přímo napojený na halu uzavírá dispoziční schéma. Severní trakt obsahuje veškeré zázemí domu (admistrativní, technické, provozní) včetně keramické dílny a sauny pro utužení zdraví dětí a sloužící i pro další mateřské školy ve městě.
Dům je navržen jako zděný z keramických tvárnic založený na základových pasech a s monolitickými střešními deskami. Obálka domu má konstrukčně oddělenou nosnou a tepelně izolační funkci. Na objektu je částečně navrženo kontaktní zateplení a také skladba s provětrávanou mezerou. Zateplení objektu svými hodnotami součinitele prostupu tepla splňuje požadavek pasivního domu. Objekt má důsledně navrženou a realizovanou vzduchotěsnou vrstvu, což potvrzuje výsledek blower door testu s výsledkem splňujícím požadavek na pasivní dům. Zdrojem tepla je plynový kotel v kombinaci s podlahovým vytápěním, resp. radiátory dle vhodnosti pro daný účel místnosti. V rámci projektové dokumentace byly vypracovány varianty s přirozeným i řízeným větráním se zpětným získáváním tepla. V široké diskuzi včetně zapojení zástupců krajské hygienické stanice byla zvolena varianta přirozeného větrání. Je navrženo hospodaření s dešťovou vodou, která je jímána ze střešních ploch a následně využívána pro zálivku pozemku.
Objekt je navržen jako bezbariérový.
Ačkoliv byl první rok provozu objektu poznamenám pandemií Covid-19, byl objekt v provozu několik měsíců a prokázal očekávané kvality. Velmi pozitivně je hodnocena vazba heren na krytou terasu a její rozloha, která umožňuje venkovní pobyt dětí i za nepříznivého počasí a je hojně využívána. Akustická pohoda v herně plné dětí je slyšitelným rozdílem oproti běžné mateřské škole, stejně jako kvalita umělého osvětlení je rozdílem viditelným pouhým okem. Stínění screenovými roletami zajišťující vizuální kontakt s exteriérem zvyšuje souznění s přírodními jevy za slunečných dní, které máme jinak se žaluziemi spojené s dny temna. Adekvátní prostorové zázemí jednoznačně zpříjemňuje užívání dětmi i personálem. Pavilónové uspořádání se vstupy mezi pavilóny umožnilo organizovat provoz s přísnými hygienickými omezeními i během pandemie. Těší nás, že je mateřská škola přijatá veřejností pozitivně. Přejeme všem současným i budoucím uživatelům ať přináší jen radost!