Bytové domy

Soubor komfortních bytů Smilova

Soubor komfortních bytů Smilova, Pardubice

Bylo pro nás ctí získat důvěru investora a mít příležitost navrhnout přestavbu brownfieldu po nejvýznamnější pardubické tiskárně, jejíž historie sahá až do roku 1897. K návrhu jsme přistoupili v širším městském kontextu. Uvědomujeme si výjimečnost centrální polohy v rámci města a přicházíme s unikátním konceptem.

Bytový dům Cihlovka, Hradec Králové

Leitmotivem návrhu je i po změně využití areálu (konverzi) zachovat charakter místa s industriální tradicí. Je zachována urbanistická stopa areálu s komínem v jejím vizuálním těžišti umístěným v sadových úpravách.

Čtvrť Nová Tesla, Pardubice

Čtvrť Nová Tesla, Pardubice

Městský brownfield po bývalé Telegrafii Pardubice, která zde stála od roku 1922, proměněný na polyfunkční městskou čtvrť s rozlohou více než 2 hektary. V konvertovaném ikonickém objektu Telegrafie vznikne fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, která tak získá perfektní vazbu studentů na Krajskou nemocnici s klinikami podílejícími se na výuce. Před objektem bývalé Telegrafie vznikne veřejný prostor pro pěší doplněný zelení a městským mobiliářem. Součástí této vstupní části území je menší obchodní centrum a parkovací dům. Východní část území navazující na rezidenční zástavbu místní části Pardubičky je tvořena bytovými a rodinnými domy, mezi kterými je navržena struktura pobytových ploch od veřejných po polosoukromé a soukromé.

Nájemní bytový dům, Pardubice

Nájemní bytový dům, Pardubice

Soudobý nájemní bytový dům vznikl rekonstrukcí řadového městského domu a zastavěním sousední nárožní proluky. Nároží pozice je podpořena vertikálním principem s dekorativním rozmístěním okenních otvorů pro jednoznačnou zapamatovatelnost místa. Vyznění nárožní věže je podpořeno podříznutím v úrovni parteru, které rozšiřuje veřejný prostor a dále také subtilním řešením navazujících teras podporující nejen vyznění věže, ale také zajišťující jemný vizuální přechod na sousední objekty a rytmizaci fasády do měřítka uliční fronty. Nárožní předsazený objemem kvádru – věže, je od zbytku přístavby je vizuálně oddělen jinou barevností a strukturou fasády. Výškově navazuje na hřeben protějšího domu. Parter přístavby je v nárožní poloze aktivován komerčním prostorem.

Bytový dům Sedmikráska

Bytový dům Sedmikráska

Realitní projekt roku 2019 pro Prahu 9 - cena odborné poroty. Bytový dům na exponovaném místě vstupu do celé nové čtvrti v Praze Čakovicích. Dům stojí na místě bývalých hospodářských objektů. Svou kompozicí zmenšuje měřítko stavby a navozuje domáckou atmosféru.