Projekty

Čtvrť Nová Tesla, Pardubice

Čtvrť Nová Tesla, Pardubice

Městský brownfield po bývalé Telegrafii Pardubice, která zde stála od roku 1922, proměněný na polyfunkční městskou čtvrť s rozlohou více než 2 hektary. V konvertovaném ikonickém objektu Telegrafie vznikne fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, která tak získá perfektní vazbu studentů na Krajskou nemocnici s klinikami podílejícími se na výuce. Před objektem bývalé Telegrafie vznikne veřejný prostor pro pěší doplněný zelení a městským mobiliářem. Součástí této vstupní části území je menší obchodní centrum a parkovací dům. Východní část území navazující na rezidenční zástavbu místní části Pardubičky je tvořena bytovými a rodinnými domy, mezi kterými je navržena struktura pobytových ploch od veřejných po polosoukromé a soukromé.

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Přístavba základní školy v Praze Čakovicích ke stávající budově v Jizerské ulici je navržena tak, aby doplnila stávající budovu školy a internátu a vytváří s nimi celistvý urbanistický prvek zpevňující ulici Jizerskou, která je v rámci návrhu upravena do režimu obytné zóny. Nová budova je rozčleněna na hlavní budovu se sedmi kmenovými třídami a nižší křídlo s tělocvičnou, střešní terasou a učebnami pro půlené hodiny. Toto křídlo je při pohledu ze zahrady odlehčeno výrazným zářezem střešní terasy umocňujícím jeho pavilónové vyznění doplňující zahradu sousední mateřské školy. Pro zmírnění hmotového působení při pohledu z ulice je ustoupeno vstupní podlaží. Vytváří se tak krytý nástupní prostor a zároveň dochází k rozšíření parteru před hlavním vstupem do budovy. Vstupní hala nové budovy slouží jako hlavní vstup do celého areálu. Nová budova je navržena jako dvoutrakt s výrazně prosvětlenou pobytovou chodbou a učebnami orientovanými východním směrem do zeleně. Na pobytových chodbách je uplatňováno nejen standardní transparentní zasklení, ale také difuzní mléčná a probarvená skla ovlivňující atmosféru těchto společných prostor.

Nájemní bytový dům, Pardubice

Nájemní bytový dům, Pardubice

Soudobý nájemní bytový dům vznikl rekonstrukcí řadového městského domu a zastavěním sousední nárožní proluky. Nároží pozice je podpořena vertikálním principem s dekorativním rozmístěním okenních otvorů pro jednoznačnou zapamatovatelnost místa. Vyznění nárožní věže je podpořeno podříznutím v úrovni parteru, které rozšiřuje veřejný prostor a dále také subtilním řešením navazujících teras podporující nejen vyznění věže, ale také zajišťující jemný vizuální přechod na sousední objekty a rytmizaci fasády do měřítka uliční fronty. Nárožní předsazený objemem kvádru – věže, je od zbytku přístavby je vizuálně oddělen jinou barevností a strukturou fasády. Výškově navazuje na hřeben protějšího domu. Parter přístavby je v nárožní poloze aktivován komerčním prostorem.

Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice

Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice

Ambicí návrhu je vytvořit čitelnou strukturu školního kampusu s učebnami orientovanými do nově vytvořeného školního dvora. Respektovat existující dobře funkční části areálu a propojení s gymnáziem. Posílením pěších vazeb a vytvořením nových veřejných prostor zapadajících do širších urbanistických a rozvojových konceptů městské části zapojit areál do urbanistické struktury. Zpřístupnit sportoviště a podzemní parkování jako samostatný funkční celek oddělený od hlavního vstupu do školy.

Rodinný dům Jánské Lázně, KRNAP

Konfigurace horského terénu a podmínky územního plánu byly určující atributy pro návrh soudobého rodinného domu do Krkonošského národního parku. Dům využívá svým uspořádáním terén výrazně klesající k jihu s panoramatickými výhledy do krkonošské krajiny přes vrcholky stromů. Severní hranice pozemku je definována vzrostlými stromy a výrazným převýšením. Přístup k objektu zajišťuje místní komunikace, od které k domu vede cesta zakončená krytým parkovacím stáním se zelenou střechou.