Projekty

Natura park Pardubice

Natura park, Pardubice

Oceněno titulem STAVBA ROKU 2016 "Cena Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu". Budova Natura parku je informačním a vzdělávacím centrem pro soustavu Natura 2000. Při návrhu jsme se pečlivě věnovali architektonickému i energetickému řešení tak, aby budova měla co nejmenší dopad na okolní prostředí. Inspirací pro architektonický koncept budovy byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů.

Rodinný dům Chrudim

Rodinný dům Chrudim

Novostavba rodinného domu ve městě Chrudimi na exkluzivním pozemku ve stabilizované zástavbě rodinnými domy u zdi židovského hřbitova. Pozemek se mírně svažuje k východní straně. Architektonický koncept domu je založen na abstraktní kompozici desek a kvádru. Terénní úpravy na pozemku jsou nedílnou součástí kompozice domu a pomáhají vytvořit soukromí majitelů bez použití masivních plotů.

Loft, Hradec Králové

Loft, Hradec Králové

Konverze výměníkové stanice na loftové bydlení v Hradci Králové zachovává vnější vzhled objektu co nejvíce intaktní, bez výraznějších architektonických intervencí. Hlavním motivem je vnější uzavřenost objektu, která vzhledem k poloze v rámci sídlištní zástavby a absenci okolního soukromého pozemku zaručuje zachování soukromí pro interiér loftu. Světlo je do interiéru přivedeno pomocí nově proříznutého atria, které také nabízí venkovní okolí skryté posezení. Hlavní obytný prostor je navržen v bývalé hlavní lodi výměníkové stanice, která byla řešena jako dvoupodlažní prostor. Do tohoto prostoru je vloženo ocelové mezipatro. Nosná železobetonová konstrukce je očištěna a ponechána v surovém stavu. Součástí obytného prostoru je domácí wellness a poslechová místnost. V patrové části objektu jsou navrženy pokoje.

UCEEB

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), Buštěhrad

Budova Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) je laboratorním centrem pro komplexní testování a monitorování energeticky efektivních budov a jejich komponent v reálném měřítku. Je mezioborovým pracovištěm ČVUT v Praze. Objekt je vystavěn na průmyslovém brownfieldu. Architektonický koncept reflektuje charakter stavebního pozemku, stavební program a požadovaný stavební charakter budovy, reprezentující ukázku energeticky efektivní stavby na bázi dřeva. Dřevo je využito pro hlavní nosné konstrukce a pro část fasád. Extenzivní zeleň na střechách či fotovoltaické články na šedách testovací haly jsou již jen potvrzením environmentálně šetrné tendence.

Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice

Rekonstrukce a rozšíření provozovny, Pardubice

Rekonstrukce a rozšíření provozovny s prodejnou a servisem zahradní techniky byla navržena a realizována ve dvou etapách. První etapa byla zaměřena na revitalizaci vzhledu již existující prodejní části, druhou etapou byla přístavba, která spolu s první etapou vytváří jednotný celek prodejních ploch. Architektonický koncept řešení je založen na zpřehlednění a optimalizaci funkčních vazeb a dále na vložení nových prvků a materiálů, které mají přispět k zatraktivnění prodejního objektu. Návrh rovněž sleduje vyřešení návazných venkovních prostor pro umístění prodávané techniky, nové umístění označení prodejny a reklamních tabulí a také nástup do areálu ve vztahu k odpadovému hospodářství. Nové prvky a materiály jsou voleny tak, aby podpořily charakter prodejního sortimentu a dodaly objektu jedinečnou identitu.