Rodinné domy

Rodinný dům Na Záboří, Pardubice

Rodinný dům Na Záboří, Pardubice

Celkový architektonický koncept rekonstrukce a přístavby rodinného domu je založen na spojení původního očištěného vzhledu rekonstruovaného objektu a současného výrazu nové přístavby obytného prostoru. Prostorové a funkční nároky na využití objektu odpovídající soudobě vnímanému způsobu bydlení se staly podkladem pro umístění klidové části do původní zděné poloviny dvojdomu. Nástup do domu a hlavní obytný prostor je umístěn v nové přízemní přístavbě, která rozvíjí dispozici domu do zahrady. Koncept přístavby vychází z relativně stísněných podmínek a je postaven na principu hlavních podélných stěn definujících základní členění venkovního i vnitřního prostoru. Vzniká tak přístupový koridor zakončený čelní stěnou zahradního skladu, který navazuje na prostor venkovní terasy bezprostředně vycházející z hlavního obytného prostoru a volně přecházející na pobytovou část zahrady. Rozvržení nově vkládaných prvků je voleno s ohledem na okolní zástavbu, čímž je dosaženo přehledného a vysoce intimního využití vnitřního a venkovního obytného prostoru. Nepříznivá orientace ke světovým stranám je vyvážena velkorysými prosklenými plochami. Zalomení střešní roviny přístavby otvírá možnost oslunění obytného prostoru.

Rodinný dům Škrovád, Slatiňany

Rodinný dům Škrovád, Slatiňany

Pozemek se nachází v lokalitě určené k zástavbě rodinnými domy venkovského charakteru. Architektonický koncept domu je založen na jednoduchém základním objemu, který je formován prostřednictvím důležitých rysů tradiční venkovské architektury (výrazně obdélný půdorys, na terénu osazený přízemní objekt se sedlovou střechou nasazenou bez nadezdívky). Takto definovaný objem je prolnut s požadovaným funkčním schématem soudobě vnímaného prostoru pro bydlení. Hmota domu je členěna okenními otvory a jedním větším prořezem v úrovni hlavní obytné místnosti. Hlubší osazení prosklené stěny obytného prostoru v kombinaci se slunolamem vytváří částečně krytou venkovní terasu a přispívá k zastínění interiéru v letních měsících. Důležitou součástí architektonického konceptu je umístění a orientace domu na pozemku, které respektuje současné i budoucí urbanistické souvislosti. Vedle objektu rodinného domu je navržen přístřešek pro automobil se skladem.

Rodinný dům Na Pekajně, Kostelec nad Orlicí

Rodinný dům Na Pekajně, Kostelec nad Orlicí

Novostavba rodinného domu na západním okraji města Kostelce nad Orlicí s krásným výhledem na řeku Orlici a rozsáhlé lesy. Dle platného územního plánu na okraji zástavby, výhled by tedy měl zůstat zachován. Zástavba v lokalitě probíhá postupně a není ještě zcela stabilizována. Na pozemek je přístup z jihovýchodní strany. Pozemek je svažitý k severnímu rohu. Vzhledem k faktu, že v lokalitě není stanovena uliční čára, je poloha domu na pozemku volena v návaznosti na umístění objektů na sousedních parcelách a s ohledem na zajištění oslunění zahrady a domu. V příčném směru je dům umístěn tak, aby došlo k vytvoření jihozápadní slunné zahrady a tak byly také prosluněny hlavní obytné místnosti domu. Výškové osazení domu je voleno pro co nejpřirozenější splynutí s okolním terénem a minimalizaci terénních úprav.

Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory

Rodinný dům Rabštejnská Lhota, CHKO Železné hory

Architektonický koncept vzešel ze základních vnějších podmínek návrhu (orientace ke světovým stranám, výhledy, terénní konfigurace) a tématu skloubení tradičního architektonického řešení objektů v chráněné krajinné oblasti Železné hory se současným architektonickým výrazem domu. Předmětný pozemek se nachází v území nové zástavby na jihozápadním okraji obce, je svažitý k severozápadu a tímto směrem poskytuje nerušený výhled na les, severovýchodním směrem je daleký výhled, který však bude pravděpodobně v budoucnu poškozen výstavbou na sousedních pozemcích. Vzhledem k faktu, že v lokalitě není stanovena uliční čára, je poloha domu na pozemku volena v obvyklé vzdálenosti od hranice pozemku, v podélných směrech je dům umístěn tak, aby došlo k vytvoření jihozápadní slunné zahrady a tak byly také prosluněny hlavní obytné místnosti domu.

Rodinný dům Slovenská, Chrudim

Rodinný dům Slovenská, Chrudim

Novostavba poloviny rodinného dvojdomu v Chrudimi, která nahradila původní dožilý objekt na pozemku v intravilánu města ve stabilizované zástavbě. Pozemek je svažitý k severní straně a z vyšších pater budoucího objektu poskytuje daleké výhledy do kraje. Poloha domu na pozemku respektuje založenou uliční čáru a ze strany ulice přímo navazuje na sousední polovinu domu. Vzhledem ke stísněným podmínkám v místě a orientaci ke světovým stranám, kdy jižní fasáda je obrácena do ulice, jsou navrženy mírně snížené odstupové vzdálenosti od domu na sousedícím pozemku z východní strany. Orientace domu ke světovým stranám je navržena tak, aby došlo k proslunění hlavní obytné části domu a zároveň byla tato část přímo navázána na soukromou zahradu.