Nebytové stavby

Gymnázium Čakovice

Gymnázium Čakovice

Vytvoření přátelského a podnětného prostředí pro vzdělávání je ústředním tématem návrhu přístavby gymnázia v Čakovicích. Přístavba spolu se stávající budovu z konce 19. století vytváří harmonický celek, který je celistvým organismem, nejen souborem učeben. Nejde tak o pouhé navýšení kapacity školy z 270 na 420 studentů, ale také o vytvoření prostředí pro samostudium, týmovou práci na školních projektech, neformální setkávání nejen mezi studenty, ale také s pedagogy i o nabídnutí místa pro odpočinek.

eMOBILITY, Chrudim

eMOBILITY, Chrudim

Soudobá ikonická stavba pro poskytování komplexních služeb zákazníkům v oblasti elektromobility. Takové bylo zadání investora ve vyzvané architektonické soutěži. Pro stavbu byl určen malý pozemek na okraji stávajícího areálu, který je ve své parterové části při pohledu z ulice Dašická, jež je významnou vstupní radiálou do města, skryt za stávajícími stavbami a vystavenými automobily.

MŠ Svítkov, Pardubice

Navrhovaný objekt mateřské školy je součástí nově připravovaného rezidenčního celku Svítkov – západ. Pro mateřskou školu je určen pozemek v jižní části lokality vymezený územním plánem jako funkční plocha OZ (občanská vybavenost základní). Objekt je umístěn u severní hrany vymezeného pozemku s cílem pomoci definovat nově vznikající veřejný prostor, který je dále rozvíjen i na západní straně pozemku jako veřejný předprostor pro mateřskou školu s hlavním vstupem do objektu. Tento prostor se dále rozvíjí směrem k západu v nově upravené předpolí hřbitova. Jižním a východním směrem je navržena volnější skladba pavilónů heren s terasami a přímým přechodem do zahrady a výhledem na borový háj.

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Základní škola Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Přístavba základní školy v Praze Čakovicích ke stávající budově v Jizerské ulici je navržena tak, aby doplnila stávající budovu školy a internátu a vytváří s nimi celistvý urbanistický prvek zpevňující ulici Jizerskou, která je v rámci návrhu upravena do režimu obytné zóny. Nová budova je rozčleněna na hlavní budovu se sedmi kmenovými třídami a nižší křídlo s tělocvičnou, střešní terasou a učebnami pro půlené hodiny. Toto křídlo je při pohledu ze zahrady odlehčeno výrazným zářezem střešní terasy umocňujícím jeho pavilónové vyznění doplňující zahradu sousední mateřské školy. Pro zmírnění hmotového působení při pohledu z ulice je ustoupeno vstupní podlaží. Vytváří se tak krytý nástupní prostor a zároveň dochází k rozšíření parteru před hlavním vstupem do budovy. Vstupní hala nové budovy slouží jako hlavní vstup do celého areálu. Nová budova je navržena jako dvoutrakt s výrazně prosvětlenou pobytovou chodbou a učebnami orientovanými východním směrem do zeleně. Na pobytových chodbách je uplatňováno nejen standardní transparentní zasklení, ale také difuzní mléčná a probarvená skla ovlivňující atmosféru těchto společných prostor.

Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice

Campus ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice

Ambicí návrhu je vytvořit čitelnou strukturu školního kampusu s učebnami orientovanými do nově vytvořeného školního dvora. Respektovat existující dobře funkční části areálu a propojení s gymnáziem. Posílením pěších vazeb a vytvořením nových veřejných prostor zapadajících do širších urbanistických a rozvojových konceptů městské části zapojit areál do urbanistické struktury. Zpřístupnit sportoviště a podzemní parkování jako samostatný funkční celek oddělený od hlavního vstupu do školy.